Powered by WP Bannerize

Отстранете го никотинот од вашето тело

Отстранете го никотинот од вашето тело

Само една цигара предизвикува вашата крв да се наполни со доза никотин, кој циркулира од шест до осум часа.

Луѓето на Балканот умираат од воздухот

Луѓето на Балканот умираат од воздухот

Во земјите од западен Балкан моментално работат над 15 термоелектрани од кои зависат овие земји.

Како да ги преживеете пролетните алергии

Како да ги преживеете пролетните алергии

Многу луѓе страдаат од некој облик на алергија. Постојат разни лекови кои можат да ги намалат симптомите, но има и луѓе на кои лековите едноставно не им помагаат.

Спречете го потењето во топлите денови

Спречете го потењето во топлите денови

Променливиот период помеѓу сезоните е еден од виновниците за непријатните кругови под пазувите. Без разлика на тоа што ќе облечете, сепак не сте подготвени за дневните скокови на температурата. Но, постојат решенија и за тоа.

Илјадници луѓе умираат годишно од засладени и газирани пијалаци

Илјадници луѓе умираат годишно од засладени и газирани пијалаци

Од газирани и засладени пијалоци годишно умираат повеќе од 180.000 луѓе, покажува истражувањето за влијанието на овие напитоци врз смртноста и здравствените компликации поврзани со дијабетес, кардиоваскуларни болести и рак меѓу тие што ги консумираат.

Додаток во исхраната добар за вашиот мозок

Додаток во исхраната добар за вашиот мозок

Покрај тоа што ни помага подобро да изгледаме, здравата исхрана, односно внесувањето на квалитетни суплименти може да го поттикне правилното функционирање на мозокот како и да ја одржи „виталноста“ на нервните клетки.

Нега на лицето по триесеттата

Нега на лицето по триесеттата

Важ­но е се­ко­ја де­вој­ка и же­на уште од нај­ма­ла во­зраст да би­де еду­ци­ра­на за тоа кол­ку е важ­на не­га­та на ко­жа­та.

Дали скапите кремови ни гарантираат убаво лице

Дали скапите кремови ни гарантираат убаво лице

Не мо­ра се­ко­гаш да зна­чи де­ка ска­пи­те кре­мо­ви се до­бар из­бор за на­ша­та ко­жа.

Можат ли да се спречат прерано создадени брчки

Можат ли да се спречат прерано создадени брчки

Пре­ра­но­то соз­да­ва­ње брч­ки мо­же да се спре­чи ако на­вре­ме­но се поч­не со со­од­вет­на не­га и коз­ме­ти­ка пре­по­ра­ча­на од дер­ма­то­лог.

Како да препознаете дехидрирано лице

Како да препознаете дехидрирано лице

Де­хи­дри­ра­на­та ко­жа лес­но мо­же­ме да ја пре­поз­на­е­ме.

Пролетни третмани за вашата кожа

Пролетни третмани за вашата кожа

Про­лет е пре­кра­сен пер­и­од на бу­де­ње на при­ро­да­та, по­ја­ва на пр­ви­те и по­дол­ги сон­че­ви де­но­ви, кои од сво­ја стра­на оста­ва­ат по­се­бен бе­лег и ре­ак­ци­ја на на­ше­то те­ло, а по­себ­но на ко­жа­та ка­ко нај­го­лем ор­ган на чо­веч­ко­то те­ло кој најм­но­гу ре­а­ги­ра на вре­мен­ски­те про­ме­ни.

Powered by WP Bannerize