Powered by WP Bannerize

Дали невакцинираните можат да им наштетат на вакцинираните деца од мали сипаници

Дали невакцинираните можат да им наштетат на вакцинираните деца од мали сипаници

Вак­ци­на­та про­тив ма­ли си­па­ни­ци е мно­гу ефе­ктив­на, со пр­ва­та до­за ефе­ктив­но­ста од пре­вен­ци­ја на ма­ли си­па­ни­ци е око­лу 93 про­цен­ти, а со вто­ра­та до­за ефе­ктив­но­ста се зго­ле­му­ва до 97 про­цен­ти.

Дали постои друга заштита од мали сипаници освен вакцина

Дали постои друга заштита од мали сипаници освен вакцина

Единс­тве­на ефи­кас­на пре­вен­тив­на мер­ка про­тив за­бо­лу­ва­ње од ма­ли си­па­ни­ци е вак­ци­на­ци­ја­та. Вак­ци­на­та про­тив ма­ли си­па­ни­ци е си­гур­на и без­бед­на.

Дали е можна епидемија од мали сипаници во Македонија

Дали е можна епидемија од мали сипаници во Македонија

За да се по­стиг­не ко­ле­кти­вен иму­ни­тет што би спре­чил по­ја­ва на епи­де­ми­ја на ма­ли си­па­ни­ци, по­треб­но е оп­фа­тот со две до­зи вак­ци­на про­тив ма­ли си­па­ни­ци на на­ци­о­нал­но и на ре­ги­о­нал­но ни­во да би­де по­го­лем од 95 про­цен­ти, а на ло­кал­но ни­во по­го­лем од 90 про­цен­ти.

Расте бројот на невакцинирани деца од МРП во Македонија

Расте бројот на невакцинирани деца од МРП во Македонија

Во сог­лас­ност со из­ве­шта­и­те за спро­ве­де­на и ре­а­ли­зи­ра­на за­дол­жи­тел­на иму­ни­за­ци­ја во Ма­ке­до­ни­ја, кои ги под­го­тву­ва Ин­сти­ту­тот за јав­но здрав­је, во пос­лед­ни­те три го­ди­ни се ре­ги­стри­ра кон­ти­ну­и­ран пад на оп­фа­тот со пр­ва­та до­за на МРП (ма­ли си­па­ни­ци, ру­бе­о­ла и за­раз­ни за­у­шки).

Правилно комбинирајте храна и поттикнете слабеење

Правилно комбинирајте храна и поттикнете слабеење

Сите сме запознаени со фактот дека балансираната исхрана е клучна за добра линија и добро здравје.

Седум рани симптоми на рак

Седум рани симптоми на рак

Нашето тело постојано ни праќа сигнали во форма на симптоми за да ни даде до знаење дека нешто не е во ред со него. За жал, многумина не обрнуваат внимание на овие знаци и мислат дека немаат причина за загриженост. Постојат неколку симптоми кои можеби укажуваат на рак и наша препорака е да не ги игнорирате, туку да ги сфатите сериозно.

Проверете дали сте депресивни

Проверете дали сте депресивни

Пациентите кои се сомневаат дека страдаат од депресија треба да побараат помош кај својот матичен лекар и да почнат да разговараат за овој проблем затоа што депресијата може да се лекува. Довербата која ја има пациентот во својот матичен лекар е еден од главните услови за рана детекција, препознавање, дијагностицирање и навремено лекување.

За некои здравствени проблеми не се потребни лекови

За некои здравствени проблеми не се потребни лекови

За сите здравствени проблеми не се неопходни лекови. Одредени проблеми можат да се отстранат со консумрањето на соодветна храна богата со неопходните минeрали и витамини.

Со лути пиперки продолжете си го животот

Со лути пиперки продолжете си го животот

Едно истражување спроведено во Кина ги поврзува секојдневното конзумирање на лутата пиперка со намалување на стапката на смртност. Најочигледна е врската меѓу лицата кои не пијат алкохол, пренесуваат медиумите.

Што ги уништува бубрезите

Што ги уништува бубрезите

Бубрезите се меѓу најважните органи во телесниот систем, тие ја филтрираат крвта, произведуваат хормони и апсорбираат минерали. Една од нивните најважни улоги е да се однесуваат како заштитници на телото од отрови затоа што ги елиминираат токсините и ги неутрализираат киселините. Овој мал орган дневно прочистува околу 200 литри крв.

Епидемијата на мали сипаници трае подолг период

Епидемијата на мали сипаници трае подолг период

Епи­де­ми­ја­та на ма­ли си­па­ни­ци во Ро­ма­ни­ја поч­на од фе­вру­а­ри 2016 го­ди­на и сѐ уште е во тек. До­се­га се ре­ги­стри­ра­ни 5.290 за­бо­ле­ни ли­ца и 25 смрт­ни слу­чаи.

Powered by WP Bannerize