Powered by WP Bannerize

Чување на бебешката храна во ладилник

Чување на бебешката храна во ладилник

Најдобро е кашичките да ги поделите на поединечни порции и така да ги чувате во ладилникот. Вака подготвената може да стои до два дена.

Цуцлата и палецот влијаат на дефектите во говорот

Цуцлата и палецот влијаат на дефектите во говорот

Според последните истражувања на чилеанските научници кои спровеле студија во која се вклучени 128 деца на возраст од 3-5 години.

Новороденче во домот-што се ви е потребно

Новороденче во домот-што се ви е потребно

Ако мислите дека во моментот кога ќе се роди бебето ќе ви бидат потребни мноштво скапи работи се лажете. Бебето во основа нема големи потреби, освен храна, непречен сон и секако многу љубов.

Улогата на патронажната служба по породувањето

Улогата на патронажната служба по породувањето

Па­тро­наж­на­та служ­ба има го­ле­мо зна­че­ње во да­ва­ње­то ин­фор­ма­ции и пра­ктич­ни со­ве­ти отка­ко мај­ки­те ќе го на­пу­штат по­ро­ди­ли­ште­то, што е од осо­бе­на важ­ност за­тоа што во те­кот на пр­ви­те ме­се­ци од до­е­ње­то на­ста­ну­ва­ат и нај­че­сти­те проб­ле­ми.

На мај­ки­те тре­ба да им се по­мог­не да го одр­жат до­е­ње­то и отка­ко ќе се вра­тат на ра­бо­та

На мај­ки­те тре­ба да им се по­мог­не да го одр­жат до­е­ње­то и отка­ко ќе се вра­тат на ра­бо­та

На мај­ки­те тре­ба да им се по­мог­не да го одр­жат до­е­ње­то и отка­ко ќе се вра­тат на ра­бо­та.

Зошто е полесно да се посегне по вештачко млеко отколку да се дои

Зошто е полесно да се посегне по вештачко млеко отколку да се дои

Во ми­на­то­то ве­штач­ки­те мле­ка се да­ваа бесп­лат­но на ре­цепт и до­ми­ни­ра­ше убе­ду­ва­ње­то де­ка тие се ед­на­кво до­бри ка­ко и мај­чи­но­то мле­ко. Та­кви­от став бе­ше мно­гу те­шко да се над­ми­не.

Зошто Македонските мајки не практикуваат ексклузивно доење

Зошто Македонските мајки не практикуваат ексклузивно доење

Според последните ре­ле­вант­ни по­да­то­ци за стап­ка­та на до­е­ње од 2011 го­ди­на, 41 про­цент од мај­ки­те до­јат пре­до­ми­нант­но, што зна­чи до­да­ва­ат и дру­ги теч­но­сти (во­да, чај, сок), до­де­ка екск­лу­зив­но­то до­е­ње (са­мо на мај­чи­но мле­ко) е за­ста­пе­но кај 23 про­цен­ти од мај­ки­те.

Одберете памучна постелнина за вашето бебе

Одберете памучна постелнина за вашето бебе

Постелнините за детските креветчиња се вистинско задоволство, можете да изберете по ваш вкус шарени, еднобојни или во различни  тематски дезени.

Нега на пеленската регија кај женските бебиња

Нега на пеленската регија кај женските бебиња

Кај женските бебиња многу е важно да водите сметка за начините на кои ја бришете кожата во пеленската регија. 

Колку пелени дневно се потребни за новороденче

Колку пелени дневно се потребни за новороденче

За новороденче ќе треба околу 12 пелени дневно, а за дете од една година или повеќе потребни се од 6 до 8 пелени.

Предности и маани на еднократните пелени

Предности и маани на еднократните пелени

Полесни се за употреба, можете да ги користите било каде.

Powered by WP Bannerize