Powered by WP Bannerize

Кога детето го одбива нокширот

Кога детето го одбива нокширот

Кога ќе започнете со процесот за одвикнување од пелените можеби ќе приметите дека вашето детет одбива да седне да нокшир, делувајќи при тоа како да се плаши од него. 

Новороденче надвор од домот-да или не

Новороденче надвор од домот-да или не

Според многумина педијатри сосема е во ред новороденчето да го почувствува свежиот воздух и да ужива во него дури и неколку дена по раѓањето, а според повеќето мајки првата прошетка на свеж воздух се случува тогаш кога мајката е подготвена за тоа. 

Три положби за бебето да ждригне

Три положби за бебето да ждригне

Постојат три начини на кои бебето би можело да ждригне, а вам и на вашето бебе е да ја изберете најдобрата.

Чување на бебешката храна во ладилник

Чување на бебешката храна во ладилник

Најдобро е кашичките да ги поделите на поединечни порции и така да ги чувате во ладилникот. Вака подготвената може да стои до два дена.

Цуцлата и палецот влијаат на дефектите во говорот

Цуцлата и палецот влијаат на дефектите во говорот

Според последните истражувања на чилеанските научници кои спровеле студија во која се вклучени 128 деца на возраст од 3-5 години.

Новороденче во домот-што се ви е потребно

Новороденче во домот-што се ви е потребно

Ако мислите дека во моментот кога ќе се роди бебето ќе ви бидат потребни мноштво скапи работи се лажете. Бебето во основа нема големи потреби, освен храна, непречен сон и секако многу љубов.

Улогата на патронажната служба по породувањето

Улогата на патронажната служба по породувањето

Па­тро­наж­на­та служ­ба има го­ле­мо зна­че­ње во да­ва­ње­то ин­фор­ма­ции и пра­ктич­ни со­ве­ти отка­ко мај­ки­те ќе го на­пу­штат по­ро­ди­ли­ште­то, што е од осо­бе­на важ­ност за­тоа што во те­кот на пр­ви­те ме­се­ци од до­е­ње­то на­ста­ну­ва­ат и нај­че­сти­те проб­ле­ми.

На мај­ки­те тре­ба да им се по­мог­не да го одр­жат до­е­ње­то и отка­ко ќе се вра­тат на ра­бо­та

На мај­ки­те тре­ба да им се по­мог­не да го одр­жат до­е­ње­то и отка­ко ќе се вра­тат на ра­бо­та

На мај­ки­те тре­ба да им се по­мог­не да го одр­жат до­е­ње­то и отка­ко ќе се вра­тат на ра­бо­та.

Зошто е полесно да се посегне по вештачко млеко отколку да се дои

Зошто е полесно да се посегне по вештачко млеко отколку да се дои

Во ми­на­то­то ве­штач­ки­те мле­ка се да­ваа бесп­лат­но на ре­цепт и до­ми­ни­ра­ше убе­ду­ва­ње­то де­ка тие се ед­на­кво до­бри ка­ко и мај­чи­но­то мле­ко. Та­кви­от став бе­ше мно­гу те­шко да се над­ми­не.

Зошто Македонските мајки не практикуваат ексклузивно доење

Зошто Македонските мајки не практикуваат ексклузивно доење

Според последните ре­ле­вант­ни по­да­то­ци за стап­ка­та на до­е­ње од 2011 го­ди­на, 41 про­цент од мај­ки­те до­јат пре­до­ми­нант­но, што зна­чи до­да­ва­ат и дру­ги теч­но­сти (во­да, чај, сок), до­де­ка екск­лу­зив­но­то до­е­ње (са­мо на мај­чи­но мле­ко) е за­ста­пе­но кај 23 про­цен­ти од мај­ки­те.

Одберете памучна постелнина за вашето бебе

Одберете памучна постелнина за вашето бебе

Постелнините за детските креветчиња се вистинско задоволство, можете да изберете по ваш вкус шарени, еднобојни или во различни  тематски дезени.

Powered by WP Bannerize