Колку сок се препорачува за децата

Колку сок се препорачува за децата

Американската педијатарска академија објавила препораки за родителите според кои, на децата помлади од една година не треба воопшто да им се даваат овошни сокови.

Бојата на очите на бебето се одредува во деветиот месец

Бојата на очите на бебето се одредува во деветиот месец

Бебињата најчесто се раѓаат со темносини или сивосини очи, а до првиот роденден, тоа се менува по неколку пати се додека конечно не се формира бојата.Бојата на ирисот во окото ја одредува бојата на пигментот меланин кој се наоѓа во него, но влијание има и наследниот фактор.

Доцната бременост го подмладува организмот

Доцната бременост го подмладува организмот

Доколку сте на прагот на 40-те години, а уште не сте се оствариле како мајка не грижете се. Жените кои родиле дете по 33 година, двојно почесто доживеале 95 години потврди студијата на американскиот Универзитетски медицински центар во Бостон, спроведена на 462 жени.

Како да се спречи стравот од вакцинирање кај родителите

Како да се спречи стравот од вакцинирање кај родителите

Пред во­ве­ду­ва­ње на вак­ци­на­ци­ја­та во 1972 го­ди­на, во Ма­ке­до­ни­ја про­сеч­но го­диш­но од ма­ли си­па­ни­ци за­бо­лу­ва­ле по­ве­ќе од 9.000 слу­чаи, од кои по­ве­ќе од 20 за­вр­шу­ва­ле со смр­тен ис­ход.

Зошто се фатални малите сипаници

Зошто се фатални малите сипаници

Ма­ли­те си­па­ни­ци се ма­ни­фе­сти­ра­ат со ти­пич­на кли­нич­ка сли­ка ко­ја се раз­ви­ва по ин­ку­ба­ци­ски пер­и­од од 10-12 де­на.

Дали невакцинираните можат да им наштетат на вакцинираните деца од мали сипаници

Дали невакцинираните можат да им наштетат на вакцинираните деца од мали сипаници

Вак­ци­на­та про­тив ма­ли си­па­ни­ци е мно­гу ефе­ктив­на, со пр­ва­та до­за ефе­ктив­но­ста од пре­вен­ци­ја на ма­ли си­па­ни­ци е око­лу 93 про­цен­ти, а со вто­ра­та до­за ефе­ктив­но­ста се зго­ле­му­ва до 97 про­цен­ти.

Дали постои друга заштита од мали сипаници освен вакцина

Дали постои друга заштита од мали сипаници освен вакцина

Единс­тве­на ефи­кас­на пре­вен­тив­на мер­ка про­тив за­бо­лу­ва­ње од ма­ли си­па­ни­ци е вак­ци­на­ци­ја­та. Вак­ци­на­та про­тив ма­ли си­па­ни­ци е си­гур­на и без­бед­на.

Дали е можна епидемија од мали сипаници во Македонија

Дали е можна епидемија од мали сипаници во Македонија

За да се по­стиг­не ко­ле­кти­вен иму­ни­тет што би спре­чил по­ја­ва на епи­де­ми­ја на ма­ли си­па­ни­ци, по­треб­но е оп­фа­тот со две до­зи вак­ци­на про­тив ма­ли си­па­ни­ци на на­ци­о­нал­но и на ре­ги­о­нал­но ни­во да би­де по­го­лем од 95 про­цен­ти, а на ло­кал­но ни­во по­го­лем од 90 про­цен­ти.

Расте бројот на невакцинирани деца од МРП во Македонија

Расте бројот на невакцинирани деца од МРП во Македонија

Во сог­лас­ност со из­ве­шта­и­те за спро­ве­де­на и ре­а­ли­зи­ра­на за­дол­жи­тел­на иму­ни­за­ци­ја во Ма­ке­до­ни­ја, кои ги под­го­тву­ва Ин­сти­ту­тот за јав­но здрав­је, во пос­лед­ни­те три го­ди­ни се ре­ги­стри­ра кон­ти­ну­и­ран пад на оп­фа­тот со пр­ва­та до­за на МРП (ма­ли си­па­ни­ци, ру­бе­о­ла и за­раз­ни за­у­шки).

Правилно комбинирајте храна и поттикнете слабеење

Правилно комбинирајте храна и поттикнете слабеење

Сите сме запознаени со фактот дека балансираната исхрана е клучна за добра линија и добро здравје.

Енергетски, бременоста „чини“ 80,000 калории

Енергетски, бременоста „чини“ 80,000 калории

Бременоста со себе носи значителни промени во организмот на идната мајка, па поради тоа многу е важно да се внимава на адекватниот внес на витамини и минерали во организмот преку здравата и избалансирана исхрана.

Powered by WP Bannerize